Spons

De Korintiērs worden door Paulus vergeleken met geestelijke kinderen. Hierdoor kon hij ze niet voeden met de “wijsheid Gods”. Tijdens deze lezing wordt hier dieper op ingegaan.

1Cor. 1:23-24 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.