Kipei

Voor veel gelovigen is Pasen dit jaar anders. Althans, de beleving dan. Maar we mogen elke dag leven uit het levende woord van God dat tot ons komt door de Heere Jezus Christus. Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem, blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem!

Heb. 2:9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou.