doodsbeenderen

 

Vele beloften in de Bijbel hebben betrekking op het volk Israël en het land dat hen beloofd is. Israël zou een ‘priesterlijk koninkrijk’ en een ‘heilig volk’ zijn. En ook het land zou zeer vruchtbaar zijn. Maar wanneer we kijken naar de huidige toestand lijkt er niet veel van deze beloften terecht te komen. Tijdens deze Bijbelstudiedag wordt, aan de hand van een van de bekendste profetieën van Ezechiël, dieper op deze zaken ingegaan.

Ezek. 37:3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere HEERE, Gij weet het!