De prediking van het Evangelie aan de wereld is een boodschap van leven uit de dood. Al wie zich in geloof wendt tot Jezus Christus als zijn redder en verlosser wordt ‘opnieuw geboren’. Zo iemand is rechtvaardig in Christus en ontvangt eeuwig leven. Het Evangelie is dus een feestelijke boodschap voor een mensheid die op sterven na dood is. Maar wie denkt dat dit het einde van het verhaal is, heeft het mis. Het Evangelie is véél meer dan een blijde boodschap voor zondaars.

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen, in het eerste hoofdstuk, dat hij is afgezonderd om het Evangelie onder hen bekend te maken. Maar zij waren reeds gelovigen. Bovendien schrijft hij in hoofdstuk 5 dat Christus weliswaar gestorven is voor zondaars, maar nu leeft voor gelovigen. Waarom? Opdat het kind van God ook daadwerkelijk zou opgroeien tot geestelijke volwassenheid en vruchtbaar zou zijn.

Als het Evangelie alleen gericht is op de redding van zondaars, dan staat de mens centraal. Maar Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten dat het Evangelie geen menselijke boodschap is en dat hij het ook niet van mensen heeft ontvangen. Daarnaast is het doel van Gods spreken niet om mensen te behagen, maar de openbaring van Zijn rechtvaardigheid, heerlijkheid, wijsheid, genade, kracht en liefde. En dit doet Hij door Zijn Zoon, Jezus Christus. Naarmate wij ons in de praktijk ontvankelijk opstellen voor het Evangelie, zal Christus Zijn leven ook in ons openbaren.

De boodschap van dood en opstanding wordt als feit verkondigd aan voorbijgangers in deze wereld, maar degenen die de Heere Jezus Christus aanvaarden, zouden Hem vervolgens leren kennen. Wedergeboorte is slechts het begin van het nieuwe leven met God. Dat is werkelijk een goede boodschap!

Rom. 1:16-17 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.