Mier

 

De meeste gelovigen weten dat ze enerzijds gezegend zijn in Christus en anderzijds dat ze terechtgekomen zijn in een geestelijke strijd. Maar over de aard en inhoud van die zegeningen en strijd bestaat veel misverstand. Tijdens deze lezing wordt hier verder op ingegaan.

Efe. 6:10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht…